Hulpkas Zeist

Hulpkas Zeist
De Stichting Hulpkas is een dienstverlenende organisatie voor mensen die in financiële nood verkeren.

De hulp richt zich op inwoners van de gemeente Zeist die geen lid zijn van een kerk. Zij, die om welke reden dan ook, geen of onvoldoende gebruik (kunnen) maken van de bestaande wettelijke en maatschappelijke voorzieningen komen in principe in aanmerking voor dienstverlening door de Stichting Hulpkas. De Hulpkas verstrekt kleine renteloze leningen aan inwoners van de gemeente Zeist die in financiële problemen zijn gekomen. Wel moet er uitzicht zijn op en oplossing. Incidenteel worden kleine giften verstrekt om daarmee de eerste nood te lenigen. De looptijd van de leningen mag ten hoogste 3 jaar bedragen. Het beleid is er op gericht om te komen tot structurele oplossingen voor de aanvragers. Er kan sprake zijn van overleg met schuldeisers, zoals nutsbedrijven of de woningcorporatie, Belastingdienst, Regionale Sociale Dienst, maatschappelijk werk en of de voedselbank.

Doelstelling
het incidenteel verlenen van financiële en/of materiële hulp van beperkte omvang aan ingezetenen van de gemeente Zeist die in nood terecht zijn gekomen, waarvoor de bestaande wettelijke en maatschappelijke voorzieningen geen of onvoldoende mogelijkheden bieden om hierin te voorzien.

Voor het indienen van aanvragen zie contact gegevens